Team ANJALI

Feste Lehrer

Savina 

 

Studio Owner

Yogalehrerin

Vinyasa, Yin Yoga

Johanna

 

Yogalehrerin

Vinyasa, Yin Yoga


Meieli

 

Pilates Lehrerin

Louise

 

Hatha Yoga, Vinyasa Yoga in english


Daniela

 

Yogalehrerin

Vinyasa & Yin Yoga

Michèle 

 

Yogalehrerin

Vinyasa, Yin Yoga


Nicola

 

Pilates Trainer

Dancer

 

Rahel

 

Yogalehrerin

Flow Yoga, Vinyasa Yoga


Irina

 

 Yogateacher, Vinyasa / Hatha Flow in english 

Fanni

 

Pilates Teacher, english


Caroline

 

 Yin Yoga

Margherita

 

Yogateacher, Vinyasa in english


Freihe Lehrer

Margherita

 

Yogateacher, Vinyasa in english


Ona

 

Yogalehrerin

Vinyasa & Yin Yoga

Julie

 

Yogateacher,

Hatha, Vinyasa and Ashtanga Yoga in English


Impressum

 

Anjali

Yoga & Pilates Studio

Spalenvorstadt 11

4051 Basel

 

info@anjali.ch

+41 76 722 72 92

www.anjali.ch

Savina Osswald